Διαγωνισμός “Mobile Marketing Conference”

Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Το eCommerceNews.gr προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Διαγωνισμός Mobile Marketing Conference» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»). H διεξαγωγή του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί από την τεχνολογική εταιρεία με την επωνυμία «Protean Technologies» και έδρα στην Λεωφ. Κηφισίας 204, Κηφισιά, (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Τεχνικός Ανάδοχος»).

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας που διαμένει στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στον όρο 3 κατωτέρω, στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 κατωτέρω. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στον Τεχνικό Ανάδοχο και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/06/2015, ώρα 00.01 π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τη 17/06/2015, ώρα 13.59 μ.μ.. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα βρούνε στο Facebook στη σελίδα «https://www.facebook.com/eCommerceNews.gr». Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να έχει μια συμμετοχή καταχωρώντας το email του και μία (1) επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε φίλο που καλεί μέσω της ιστοσελίδας του Facebook.

Δώρο
• 3 Δωρεάν πρόσκλησεις για το συνέδριο Mobile Marketing Conference, αξίας €250 η μια.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Ο/Η νικητής/τρια του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής συμμετεχόντων. Η διαδικασία θα γίνεται στα γραφεία του Διοργανωτή, με τη χρήση ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων του Τεχνικού Ανάδοχου, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον όρο 4 ανωτέρω και περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά όλα τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση για τα δώρα θα διεξαχθεί στα γραφεία του Διοργανωτή, την 17/06/2015, ώρα 14.30 π.μ., στην οποία και θα συμπεριληφθούν όλοι οι συμμετέχοντες από την 10/06/2015, ώρα 00.01 π.μ. έως και την 17/06/2015, ώρα 13.59 μ.μ.

Ενημέρωση για την κατακύρωση.
Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.eCommerceNews.gr και στο Facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/eCommerceNews.gr, μετά το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στον Διοργανωτή, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.

Παράδοση των Δώρων.
Η αποστολή των δώρων του Διαγωνισμού θα γίνει κατόπιν προσωπικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης, του Διοργανωτή με το νικητή. Η αποστολή των δώρων θα υλοποιηθεί από τον Διοργανωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποστολή του Δώρου. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η προσκόμιση κατά την διάρκεια του συνεδρίου (18/06/2015), με τρόπο που θα ορίσει ο Διοργανωτής, από το νικητή του Δώρου αυτού στον Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του έως και τις 16/03/2015 και ώρα 11.00 π.μ., το δώρο δεν μεταβιβάζεται.

Προσωπικά Δεδομένα.
Τόσο ο Διοργανωτής όσο και ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επεξεργάζονται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης του Διοργανωτή ή εταιριών συμφερόντων του Διοργανωτή στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση είτε του Διοργανωτή, είτε του Τεχνικού Αναδόχου για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή και τον Τεχνικό Ανάδοχο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή και εταιριών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρίες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), σχετικά με δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο ή με αποστολή email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.