Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκσυγχρονίζει τον ΦΠΑ στο διασυνοριακό eCommerce

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τον ΦΠΑ στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος της πρότασης για τον ΦΠΑ είναι να επιτευχθούν τα περισσότερα από όσα υποστήριζε πάντα ο Ecommerce Europe, ο Πανευρωπαϊκός φορέας ηλεκτρονικού εμπορίου (μέλος του οποίου είναι ο GR.EC.A.) και συγκεκριμένα: η επέκταση της τρέχουσας «μίνι» υπηρεσίας μίας στάσης(MOSS) στη διασυνοριακή προμήθεια υλικών αγαθών και υπηρεσιών, η κατάργηση της εξαίρεσης για την εισαγωγή μικρών φορτίων, η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη χώρα καταγωγής, ο καθορισμός κατώτατου ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ, καθώς και άλλες απλουστεύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ο Ecommerce Europe είναι πεπεισμένος ότι η παρούσα πρόταση έχει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσει τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν κατά τις διασυνοριακές πωλήσεις λόγω των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

marlene ten ham

Marlene Ten Ham

«Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο του 2016, ο ΦΠΑ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα 3 κορυφαία εμπόδια στις διασυνοριακές πωλήσεις στην ΕΕ. Η αντιμετώπιση των 28 διαφορετικών κανόνων για τον ΦΠΑ και φορολογικών διοικήσεων είναι πολύπλοκη και δύσκολη για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως για τις μικρότερες. Επομένως, ο Ecommerce Europe υποδέχεται με χαρά τα σχέδια της Επιτροπής να προσαρμοστούν οι κανόνες για τον ΦΠΑ ώστε να γίνουν κατάλληλοι για το μέλλον», δήλωσε η Marlene Ten Ham, Γενική Γραμματέας του Ecommerce Europe. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους νομοθέτες και τις εθνικές κυβερνήσεις για να εξασφαλίσουμε ότι η νέα νομοθεσία θα επιτύχει τους στόχους της και θα εφαρμοστεί καταλλήλως», προσέθεσε η M. Ten Ham.

Επέκταση της MOSS: «αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού στο ηλεκτρονικό εμπόριο»

Κατά τους προηγούμενους μήνες, ο Ecommerce Europe πραγματοποίησε διάφορες συνεντεύξεις με επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Paul Edwick, Εκτελεστικός Διευθυντής της Lucy Locket, μιας ΜΜΕ που πωλεί μέσω διαδικτύου παιχνίδια σε διασυνοριακό επίπεδο και μέλος του Ecommerce Europe δήλωσε: «Οι αρχές που διέπουν τον ΦΠΑ είναι ίδιες σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά οι πρακτικές ρυθμίσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών. Οι δικτυακοί τόποι των φορολογικών αρχών είναι περίπλοκοι και συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ την υπηρεσία Google Translate για να βρω αυτό που χρειάζομαι. Διατηρώντας λογιστές σε δύο χώρες, επιβαρύνθηκα κατά το πρώτο έτος με έξοδα ύψους 9.000€ και 7.000€. Πρέπει πλέον να πραγματοποιήσουμε καταχώριση σε μητρώα 7 χωρών, οπότε αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Η επέκταση της MOSS στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών θα ήταν σημαντικός παράγοντας αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού για όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικής πώλησης που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως τις μικρότερες. Με αυτήν την απλούστευση, θα μπορούσα να αποκτήσω πρόσβαση σε όλες τις χώρες στην ΕΕ έναντι προσιτού και συμφέροντος κόστους συμμόρφωσης.»

Ο Ecommerce Europe υποστήριζε πάντα την επέκταση της MOSS. Ωστόσο, ακόμα και με την επέκταση της υπηρεσίας μίας στάσης, οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου χρειάζεται ακόμη να διαχειρίζονται διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ όταν διενεργούν πωλήσεις στο εξωτερικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται σήμερα περισσότεροι από 75 διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ και αυτό διαταράσσει τους ίσους όρους ανταγωνισμού που είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επομένως, ο Ecommerce Europe είναι υπέρμαχος της περαιτέρω απλούστευσης του συστήματος συντελεστών ΦΠΑ.

Άλλα επωφελή μέτρα για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που περιλαμβάνονται στην πρόταση

Ο Ecommerce Europe διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η πρόταση παρουσιάζει επίσης λύσεις στο ζήτημα που αφορά στην έλλειψη κατώτατου ορίου για την ενδοενωσιακή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Η έλλειψη κατώτατου ορίου έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα, ιδίως για τις ΜΜΕ, από το 2015. Ο Ecommerce Europe είναι ικανοποιημένος επίσης με το γεγονός ότι, με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, μια επιχείρηση που παρέχει ενδοενωσιακά σε καταναλωτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες αξίας μικρότερης από ένα ορισμένο ποσό θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο πελάτης με βάση μόνο ένα αποδεικτικό στοιχείο αντί των δύο, απλουστεύοντας έτσι τη διαδικασία για διαδικτυακά καταστήματα με λιγότερους πόρους.

Επιπλέον, ο Ecommerce Europe διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι με την εν λόγω πρόταση καταργείται η τρέχουσα απαλλαγή της εισαγωγής εμπορευμάτων αξίας έως 22 ευρώ από τον ΦΠΑ. Με βάση αυτήν την απαλλαγή, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων αξίας μικρότερης αυτού του κατώτατου ορίου από χώρες εκτός της ΕΕ. Η απαλλαγή αυτή έχει προκαλέσει στρεβλώσεις στην αγορά εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ και, επομένως, ο Ecommerce Europe υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάργησή της. Ο Ecommerce Europe προτείνει επίσης τη συνεργασία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ με τον κλάδο και τους εκπροσώπους του για την εξεύρεση εφικτών λύσεων για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τους νέους κανόνες, εύκολα και έγκαιρα. Η δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα περιέχει όλες τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες για όλα τα κράτη μέλη, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, θα ήταν μια πιθανή λύση.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply